Как да сключите договор за поверяване на лични данни с ionos.bg?


Ако сте клиент на ionos.bg, можете да подпишете договор с ionos.bg за поверяване на обработка на лични данни (в съответствие с изискванията на ОРЗД). Съдържанието на договора е определено от ionos.bg и само в тази форма той може да бъде сключен. Сключването на договор за поверяване на лични данни с ionos.bg е безплатно!

Мога ли да изпратя за подписване своя собствена версия на договор за поверяване на обработка на лични данни?

Не. ionos.bg позволява подписване на договор за поверяване на данни само в стандартизирана форма, посочена от ionos.bg. Разпоредбите на този договор съдържат подробни условия за предоставяне на услуги в мрежата ionos.bg и техните взаимни отношения. Тези разпоредби съответстват на изискванията на ОРЗД.

Как да подпиша (нов) договор за поверяване на обработка на лични данни?

Всеки администратор на данни, който ни поверява лични данни, трябва да сключи нов договор с ionos.bg за поверяване и обработка на лични данни в съответствие с ОРЗД.

За да улесним нашите клиенти да дадат съгласие за такъв договор, сме предоставили общодостъпен формуляр, който, след попълването му, генерира образец на договор, попълнен с данните, предоставени от клиента. Съгласявайки се с генерирания договор, клиентът изпълнява задължението, произтичащо от ОРЗД.

Договорът, генериран по този начин, не изисква писмено подписване или изпращането му обратно на ionos.bg, тъй като се сключва съгласно чл. 384 от Гражданския кодекс, тоест приемане на типов договор.

ВАЖНО! Формулярът за генериране на договори за поверяване на обработката на лични данни е достъпен на този адрес.

Инструкции за попълване на формуляр за генериране на Договор за поверяване на обработката на лични данни?

 1. Стартирайте формуляр за генериране на договор от този адрес: https://support.ionos.bg/generator/
 2. Изберете дали сте физическо лице или предприемач.
 3. След това попълнете полетата по реда на извеждане:
  • Име на услуга – въведете едно име на услуга, което е регистрирано с данните на избраното физическо или юридическо лице. Ако имате повече услуги, изберете само една от тях и въведете нейния идентификатор в това поле.
  • Име и фамилия или Пълно име на компанията – в зависимост от избрания правен статус (физическо или юридическо лице) въведете име и фамилия или пълното име на компанията.
  • Адрес на местоживеенеили Адрес на компанията – в зависимост от избрания правен статус (физическо или юридическо лице) въведете адрес на местоживеене или адреса на компанията.
  • CIF/CUI, Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului (NRC) – dacă generați un contract pentru o companie, introduceți în aceste câmpuri numărul CIF și Numărul de Înregistrare care aparțin acestei companii. Dacă nu aveți un număr de înregistrare, tastați în caseta: N/A.
  • ДДС номер – ако генерирате договор за компания, въведете в тези полета ДДС номер, които принадлежат на тази компания.
  • Представител на клиента– ако генерирате договор за компания, въведете в това поле името и фамилията на представителя и неговите функции (напр. председател на съвета, собственик, счетоводител).
  • Имейл адрес– въведете тук правилен имейл адрес, на който ще бъде изпратен генерирания договор за поверяване на обработката на лични данни.
 4. След това в поле: Лични данни, които не представляват определена категория лични данни изберете:
  • Да – ако изберете тази опция, попълнете следните полета във формуляра по-долу:
   • набор от данни– тук въведете чии лични данни обработвате (съхранявате, виждате, събирате и т.н.). Те могат да бъдат обработвани за 3 групи: данни за Вашите служители, данни за Вашите клиенти, данни за Вашите контрагенти (доставчици, подизпълнители). Въведете тези групи, в рамките на които обработвате лични данни във връзка с използването на нашите услуги, напр. в рамките на хостинг или имейл акаунт или сървър.
   • tipul de date
   • вид данни – тук въведете какви видове данни точно събирате в рамките на дадена група, напр. име и фамилия, ДДС номер, личен идентификационен номер, адрес на местоживеене, адрес за кореспонденция, номер на платежна карта, номер на банкова сметка, дата на раждане, имена на родители и под.
    Пример: използвате сървър в ionos.bg и на него съхранявате документация на служителите, следователно въвеждате като набор от данни: набор от данни за служители и след това въвеждате като вид данни: име, фамилия, личен идентификационен номер, дата на раждане и под.
  • Не – изберете, ако нямате набор от лични данни, които не представляват определена категория от лични данни, и преминете към следващото поле във формуляра.
 5. След това в поле: Лични данни, които представляват определена категория от лични данниизберете:
  • Да – ако изберете тази опция, попълнете следните полета във формуляра по-долу:
   • набор от данни – тук въведете чии лични данни обработвате (съхранявате, виждате, събирате и т.н.). Те могат да бъдат обработвани за 3 групи: данни за Вашите служители, данни за Вашите клиенти, данни за Вашите контрагенти (доставчици, подизпълнители). Въведете тези групи, в рамките на които обработвате лични данни във връзка с използването на нашите услуги, напр. в рамките на хостинг или имейл акаунт или сървър.
   • вид данни – тук въведете какви видове данни точно събирате в рамките на дадена група, напр. данни за здравословно състояние, данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни възгледи или философски вярвания, принадлежност в профсъюзи и генетични, биометрични данни, както и данни за сексуалността или сексуалната ориентация и които се наричат „специална категория от лични данни“.
    Пример: използвате сървър в ionos.bg и на него съхранявате документация на служителите, включително документация за здравословно състояние на служител, следователно въвеждате като набор от данни: набор от данни за служители и след това въвеждате като вид чувствителни данни: здравословно състояние на служителите.
  • Не – изберете, ако нямате набор от лични данни, които представляват определена категория (т. нар. чувствителни данни), класифицирани по начин, определен по-горе.
 6. Поставете отметка и в двете задължителни полета, за да декларирате, че сте прочели споделения по-долу предварителен преглед на генерирания договор, поверяващ обработката на лични данни и приемате неговото съдържание. Така потвърждавате, че данните, предоставени във формуляра, съответстват на реалността.
 7. По-долу, под обозначените декларации, ще са достъпни два бутона:
  • Генерирайте предварителен преглед на договора– кликнете, за да изведете предварителен преглед на генерирания договор.
  • Генерирайте и ни изпратете договор за поверяване на обработка на данни – кликнете, за да генерирате договор и за да го изпратите на своя имейл адрес и на ionos.bg.
 8. След като кликнете върху бутон: Генерирайте и ни изпратете договор за поверяване на обработка на данни, генерирания договор във формат PDF ще бъде изпратен на посочения във формуляра имейл адрес. Копие от договора, който генерирахте, също ще бъде изпратено до ionos.bg (договорът може да бъде допълнително потвърден от ionos.bg).
  ВАЖНО! Изпращането на генерирания договор до имейл адреса е равносилно на неговото сключване. Няма нужда да го изпращате обратно, да го подпечатвате и т.н. Генерирания по този начин договор не изисква писмено подписване, тъй като е сключен съгласно чл. 384 от Гражданския кодекс, тоест приемане на типов договор.
 9. ГОТОВО! Проверете имейл адреса си и получете генерирания договор за поверяване на обработката на лични данни. Договора за поверяване между Вас и ionos.bg е сключен по този начин. Това е всичко!

Сигурен хостинг за Вашата WWW страница

Приготвихме място, където Вашата WWW страница и електронна поща ще са на сигурно място.


Хостинг, създаден за Wordpress

Имате ли WWW страница във WordPress? Ние също обичаме тази система за уебсайтове. Ето защо създадохме хостинг специално за нейните потребители.


 • Полезна ли беше статията?
 • така   не
Търсене
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Чести въпроси
Регистрация на услуга
Клиентски панел
Домейни
Хостинг
Автоматичен инсталатор на CMS
база данни
FTP
електронна поща
Webmail
Програми за електронна поща
SSL сертификати
Website Builder
Microsoft Office 365
Google Workspace
сигурност
База знания
WordPress
или